Przejdź do treści
Strona główna » Informacja o dystrybutorze

Informacja o dystrybutorze

INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM I DYSTRUBUTORZE UBEZPIECZEŃ

Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym:

EDUS Teresa Wojaczek, o numerze NIP 6462715038 z siedzibą w Bojszowach (43-220) przy ul. Żytniej 2, e-mail: kontakt@teresawojaczek.pl jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11256830/A i wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Informacja o Towarzystwach Ubezpieczeniowych, na rzecz których działa Agent Ubezpieczeniowy:

 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
 3. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
 4. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
 6. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
 7. Prudential International Assurance PLC S.A. Oddział w Polsce

Informacja o Towarzystwach Ubezpieczeniowych, na rzecz których przedsiębiorca działa jako osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne, wpisana do rejestru KNF pod numerem 11696416/P:

Z ramienia multiagencji ASF Premium sp. z o.o. o numerze Agenta: 11234179/A w granicach udzielonych pełnomocnictw:

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
 3. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 4. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 5. INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 6. LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 7. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 8. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 9. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 10. Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Z ramienia multiagencji UniŻycie Sp. z o.o. o numerze agenta 11124363/A w granicach udzielonych pełnomocnictw:

 1. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 2. LMG Forsakrings AB O/w Polsce (LuxMed)
 3. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Z ramienia Multiagencja Conditor Sp. z o.o. S.K.A. o numerze agenta 11197257/A w granicach udzielonych pełnomocnictw:

 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 3. Squarelife Insurance AG (Leadenhall)
 4. Lloyd’s Insurance Company SA/NV (Leadenhall)

Aktualne dane z rejestru agentów ubezpieczeniowych udostępniane są przez Komisję Nadzoru Finansowego za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.
Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem strony internetowej powinien zapewniać identyfikację podmiotu występującego z wnioskiem.

Dane kontaktowe do Komisji Nadzoru Finansowego znajdują się na stronie internetowej KNF pod adresem: www.knf.gov.pl
W godzinach pracy urzędu obsługującego KNF wnioskodawcy mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym. Wpis do rejestru można sprawdzić także podając dane „Teresa Wojaczek” na stronie internetowej KNF pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/

EDUS Teresa Wojaczek nie posiada akcji żadnego zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia EDUS Teresa Wojaczek otrzymuje prowizję od zakładu ubezpieczeń, z którym zostaje zawarta umowa ubezpieczenia za jej pośrednictwem.

Reklamacje może Pan/Pani składać osobiście, korespondencyjnie lub mailowo na dane przedsiębiorcy wyszczególnione w pierwszej części dokumentu.

Spór między klientem a EDUS Teresa Wojaczek może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a agentem ubezpieczeniowym jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Istnieje również możliwość złożenia przez Pana/Panią skargi na działalność EDUS Teresa Wojaczek do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2023